Pomoc


Regulamin promocji „Hosting + domena gratis”

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin promocji „Hosting + domena gratis” określa zakres, warunki oraz zasady korzystania przez Uczestników z promocyjnej oferty Organizatora w zakresie świadczonej przez niego usługi rejestracji nazw domen internetowych i ich obsługi w rejestrach domen polskich „.pl ”(zwanej dalej jako „Usługa”).

2. Podstawę akcji promocyjnej stanowi niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), a w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się Regulamin świadczenia usług H88 S.A. (zwany dalej: „Regulaminem ogólnym”) oraz przepisy obowiązujących ustaw.

3. Organizatorem akcji promocyjnej świadczonej w oparciu o Regulamin jest H88 Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168;

4. Oferta promocyjna, do której stosuje się Regulamin, nie może łączyć się z innymi ofertami promocyjnymi Organizatora.

 

II. Uczestnicy akcji promocyjnej

Stroną umowy zawieranej w oparciu o Regulamin może być każda osoba lub podmiot, posiadający zdolność do czynności prawnych w zakresie koniecznym do zawarcia umowy (zwany w Regulaminie: „Uczestnikiem”), do której zastosowanie ma Regulamin.

 

III. Czas trwania promocji Akcja promocyjna, do której stosuje się Regulamin, trwa od dnia 18.05.2015, od godz. 10:00, do odwołania.

 

IV. Warunki promocji

1. W ramach promocji, Uczestnik może złożyć zamówienie na świadczenie Usługi w liczbie: 1 (słownie: jeden) w odniesieniu do domen internetowych z grupy domen polskich („.pl” lub „.com.pl”), będących w ofercie H88 S.A. i zarejestrowanych w terminie od 18.05.2015, od godz. 10:00, w ramach promocji „Hosting + domena gratis” pod warunkiem jednoczesnego nabycia usługi hostingu znajdującej się w ofercie H88 S.A. na okres nie krótszy niż 1 rok.

2. Umowa w ramach promocji „Hosting + domena gratis” zawierana jest na czas określony jednego roku. Oferta promocyjna „Hosting + domena gratis” nie ma zastosowania do zamówień, w których Uczestnik wskazał czas trwania umowy przekraczający okres jednego roku lub wskazał większa liczbę domen niż określona w pkt. IV.1.

3. Okresem rozliczeniowym jest jeden rok.

4. Pierwszy rok korzystania z Usługi jest okresem testowym.

5. Uczestnik promocji otrzymuje w pierwszym testowym roku korzystania z Usługi 100% rabatu względem ceny standardowej równej cenie odnowienia. Ceny odnowienia wynoszą dla domen:

a) „.pl”- 46 zł netto/56,58 zł brutto

b) „.com.pl” – 38 zł netto/46,74 zł brutto

6. Rabat, o którym mowa w pkt. IV.5, nie podlega wymianie na równowartość pieniężną lub inne usługi oferowane przez Organizatora.

7. Odnowienie Usługi na kolejny okres rozliczeniowy nie jest obowiązkowe.

8. Uczestnik może odnowić Usługę na kolejny okres rozliczeniowy. Odnowienie Usługi w odniesieniu do domeny internetowej zarejestrowanej w ramach promocji „Hosting + domena gratis” w okresie rozliczeniowym, następującym po pierwszym testowym roku korzystania z Usługi, będzie odbywać się na standardowych warunkach odnawiania Usług określonych w Regulaminie ogólnym i na podstawie Cennika obowiązującego w chwili odnowienia, bez możliwości udziału Uczestnika w innych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.

9. Rezygnacja z odnowienia Usługi oznacza zgodę Uczestnika na wygaśnięcie i wykasowanie zamówionej przez Uczestnika domeny z rejestru domen.

10. Przeniesienie domeny, która została zamówiona w promocji „Hosting + domena gratis”, pomiędzy Uczestnikami, którzy skorzystali z oferty promocyjnej Organizatora formułowanej na podstawie niniejszego Regulaminu, przed upływem pierwszego testowego roku trwania umowy, zobowiązuje Uczestnika przejmującego domenę do wniesienia opłaty uzupełniającej w wysokości ceny odnowienia świadczenia Usługi za jeden rok z dnia złożenia zamówienia, o której mowa pkt. IV.5.

11. Przeniesienie świadczenia Usługi (Transfer domeny) w odniesieniu do domeny zarejestrowanej w promocji „Hosting + domena gratis” do innego usługodawcy przed odnowieniem Usługi na okres rozliczeniowy, następujący bezpośrednio po pierwszym testowym roku korzystania z Usługi, zobowiązuje Uczestnika do wniesienia opłaty uzupełniającej w wysokości ceny odnowienia świadczenia Usługi za jeden rok z dnia złożenia zamówienia, o której mowa w pkt. IV.5.

12. Realizacja zamówienia, w którym Uczestnik obok Usług oferowanych w ramach promocji złożył zlecenie realizacji innych odpłatnych Usług z bieżącej oferty handlowej Organizatora, odbędzie się po uregulowaniu należności za tak złożone zamówienie.


Czy ta informacja była pomocna?

Zagłosuj aby mieć realny wpływ na rozwój działu Pomoc.